Vilnius

Nikon F6 35mm SLR  
–– Fujifilm Velvia 50, Pro400H
 June 2019.photo | GMUNK
–– photography works by Bradley G Munkowitz